088 0640 456
info@olietekoop.nl

Algemene voorwaarden


1. Toepassing

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.
1.2

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3

Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Olietekoop.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4

Olietekoop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5

Door het gebruik van de internetsite van Olietekoop.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen van Olietekoop.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.
2.3

Koper en Olietekoop.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Olietekoop.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Olietekoop.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2

Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4

Alle opgaven door Olietekoop.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Olietekoop.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betaling

4.1

Bestellingen kunnen worden betaald via de door Olietekoop.nl aangeboden online betaalmogelijkheden in samenwerking met MultiSafepay en PayPal (Ideal, Overboeking, Visa, Mastercard en PayPal), ofwel per factuur achteraf. Dit laatste is alleen beschikbaar voor terugkerende zakelijke klanten, waarbij de eerste levering proforma plaatsvindt. Dit houdt in dat zakelijke klanten hun eerste levering via de door Olietekoop.nl aangeboden online betaalmogelijkheden (Ideal, Overboeking, Visa, Mastercard en PayPal) geleverd krijgen en vervolgens ingeschreven kunnen worden als “rekening” klant. Voor betalingen die na levering nog niet voldaan zijn, wordt een betalingstermijn van 8 dagen gehanteerd. Na een herinnering zal bij uitblijven van betaling via de justitiële weg het openstaande bedrag alsnog vereffend worden.
4.2

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Olietekoop.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.3

In geval van niet-tijdige betaling is Olietekoop.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd

5.1

Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Olietekoop.nl is
nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3

Olietekoop.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Olietekoop.nl.  Olietekoop.nl blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
5.4

Olietekoop.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Olietekoop.nl gedragen.
5.5

Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1

Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze in ongeopende verpakking retour wordt gezonden.

6.2

Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Olietekoop.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Koper aan Olietekoop.nl betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.

7. Overmacht

7.1

In geval van overmacht is Olietekoop.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding

8.1

Olietekoop.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Olietekoop.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
9.2

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Olietekoop.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats Olietekoop.nl of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
9.3

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

10. Contact

Via onze servicedesk kunt u al uw algemene, logistieke en administratieve vragen stellen, opmerkingen plaatsen en/of eventuele storingen doorgeven. De servicedesk geeft u informatie en beantwoordt al uw vragen, indien mogelijk, binnen één werkdag.

U kunt ook direct een e-mail sturen naar: info@olietekoop.nl.
Gelieve alle schriftelijke correspondentie te sturen naar:
Mr. P. J. Troelstraweg 185-C 8919 AB Leeuwarden
Nederland

U kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren op 088 0640 456Heeft u vragen?
Ik help u graag!Bel dan direct 088 0640 456 of mail ons op info@olietekoop.nl